رضا بدیعی

یک برنامه نویس

13 حمایتگر

رضا بدیعی هستم, یک مسافر

آخرین حمایت ها

شخصی
1 فنجون چای خرید

رضا بدیعی
1 فنجون چای خرید

شخصی
1 فنجون چای خرید

رضا
1 فنجون چای خرید

به به به

شخصی
1 فنجون چای خرید

رضا بدیعی
3 فنجون چای خرید

رضا بدیعی
5 فنجون چای خرید

رضا
1 فنجون چای خرید

چاکریم

رضا بدیعی رو چای مهمون کن

قیمت هر فنجان
5,000 تومان

بدون نیاز به ثبت نام